Terms and conditions


Algemene voorwaarden Print & Frame by Deknudt Frames N.V.


De Koper dient steeds deze Algemene Voorwaarden te lezen en te aanvaarden alvorens een bestelling te plaatsen. Het plaatsen van een bestelling op de website en/of het sluiten van een Overeenkomst met de Verkoper geldt als uitdrukkelijke aanvaarding door de Koper van deze Algemene Voorwaarden.

1. Wie zijn wij?


DEKNUDT FRAMES NV, opgestart in 1923, is een familiebedrijf gespecialiseerd in de fabricatie en distributie van fotokaders en lijsten. Met een gemotiveerd team van 130 personeelsleden heeft Deknudt zijn verkoopactiviteit uitgebouwd over gans Europa.

Dit zijn onze gegevens:

Deknudt Frames N.V.
Breestraat 31A
8540 Deerlijk
BELGIË
BTW nr. BE 0478 793 285

T: +32 56 77 83 03
info@deknudtframes.be

Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing in geval van verkoop op afstand op de volgende domeinnamen:
www.printandframe.be
www.printandframe.nl
www.printandframe.fr
www.printandframe.eu
www.printenframe.be
www.printundframe.de

; d.w.z. een overeenkomst die tot stand is gekomen tussen de Koper en de Verkoper louter door gebruik van (elektronische) communicatiemiddelen die erop gericht zijn dergelijke overeenkomsten op afstand te faciliteren.

2. Definities


a. Dag: kalenderdag.

b. Duurzame gegevensdrager: elk communicatiemiddel (e-mail inbegrepen) dat de ontvanger in staat stelt de informatie die aan hem is gericht op te slaan of te bewaren zodat deze later opnieuw kan worden geconsulteerd.

c. Herroepingsrecht: de mogelijkheid die door de wet wordt geboden aan de Consument om binnen een Bedenktijd af te zien van een overeenkomst op afstand.

d. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tot stand is gekomen tussen de Koper en de Verkoper louter door gebruik van communicatiemiddelen voor verkoop op afstand en die erop gericht zijn dergelijke overeenkomsten te faciliteren. Een overeenkomst op afstand wordt hierna ook eenvoudig aangeduid als “Overeenkomst”.

e. Communicatiemiddel voor verkoop op afstand: communicatiemiddel dat erop gericht is overeenkomsten te laten tot stand komen tussen twee partijen zonder dat deze partijen zich fysiek in dezelfde ruimte hoeven te bevinden.

f. Koper: Iedere partij die, door middel van een overeenkomst op afstand, goederen of diensten van de Verkoper verwerft in ruil voor een betaling van welke aard dan ook.

g. Verkoper: Deknudt Frames NV, zie artikel 1.

h. Consument: Koper die de Overeenkomst aangaat voor doeleinden die geen verband houden met zijn handels- of beroepsbezigheden.

i. Ondernemer: elke Koper, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die een Overeenkomst aangaat voor doeleinden die verband houden met zijn handels- of beroepsbezigheden.

3. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden


a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Verkoper, alsook op elke Overeenkomst die tot stand komt tussen Verkoper en Koper, waarvan deze Algemene Voorwaarden integraal deel uitmaken.

b. Deze Algemene Voorwaarden hebben van rechtswege voorrang op eventuele aankoopvoorwaarden van de Ondernemer, die uitdrukkelijk worden afgewezen

c. De Algemene Voorwaarden worden altijd op duidelijke en volledige wijze ter beschikking gesteld aan de Koper alvorens de Overeenkomst definitief tot stand is gekomen.

d. De Koper ontvangt de Algemene Voorwaarden bij de totstandkoming van de Overeenkomst, door middel van een duurzame gegevensdrager. De Verkoper zal op eenvoudig verzoek een kopie van de toepasselijke Algemene Voorwaarden ter beschikking stellen.

e. Afwijkingen aan deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze het resultaat zijn van onderlinge overeenstemming dewelke schriftelijk vastgelegd is.

f. Het gebruik van elektronische communicatievormen kan een geldige Overeenkomst tot stand doen komen.

4. Aanbod, prijs en aanvaarding


a. Het aanbod is een uitnodiging van de Verkoper aan de Koper gericht op de totstandkoming van een Overeenkomst. Het aanbod is slechts geldig zolang de voorraad strekt.

b. Het aanbod bevat een duidelijke omschrijving van het product of de producten die het voorwerp uitmaken van de Overeenkomst die tot stand zal komen na de aanvaarding.

c. Kennelijke of overduidelijke fouten of vergissingen in het aanbod binden de Verkoper niet en kunnen ook na de totstandkoming van de Overeenkomst door de Verkoper gecorrigeerd worden.

d. Beperkingen aan het aanbod, zoals beperkingen in tijd en ruimte, zijn slechts geldig voor zover duidelijk vermeld ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst.

e. De Verkoper behoudt het recht productprijzen aan te passen ten aanzien van toekomstige overeenkomsten. Prijswijzigingen die het gevolg zijn van een veranderend Btw-tarief kunnen wel na de totstandkoming van de Overeenkomst worden toegepast.

f. Het beeldmateriaal dat bij een aanbod wordt gebruikt dient ter illustratieve indicatie van de voornaamste kenmerken van het desbetreffende product. Afwijkingen aan het product ten opzichte van het beeldmateriaal zijn niet voldoende om de nietigheid van de Overeenkomst te vorderen.

g. De prijzen genoemd in het aanbod zijn inclusief BTW.

h. De prijzen genoemd in het aanbod zijn exclusief kosten voor (standaard)levering.

i. De prijs te betalen door de Consument kan uitsluitend elektronisch via de daarvoor beschikbare e-payment faciliteit. De bestelling is pas definitief nadat de Verkoper de betaling ontvangen heeft.

j. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Verkoper de bestelling van Koper aanvaardt door middel van een bevestigingsbericht via de beschikbare elektronische kanalen. Verkoper kan tot tien (10) dagen na bestelling overgaan tot aanvaarding.

k. De Koper heeft het recht van de Overeenkomst af te zien zolang de bestelling niet door Verkoper is aanvaard.

5. Levering


a. Meegedeelde leveringstermijnen kennen slechts een indicatief karakter.

b. Eventuele laattijdigheid in de levering, kan geen aanleiding geven tot ontbinding van de Overeenkomst en/of het verschuldigd zijn van enige vergoeding aan de Koper.

c. De Verkoper maakt gebruik van externe transporteurs voor de uitvoering van levering. De Verkoper is niet verantwoordelijk voor tekortkomingen van de transporteur tijdens de levering. De Verkoper zal een onderzoek instellen bij de transporteur in geval van gebrekkige levering. Gedurende de termijn van onderzoek wordt niet overgegaan tot terugbetaling of een andere verzending.

d. De Verkoper draagt het risico voor beschadiging en/of vermissing van de producten tot op het moment van de levering. Iedere levering vereist in principe de ondertekening van de leveringsbevestiging maar een gebrek aan ondertekening heeft geen invloed op de overdracht van het risico.

e. De levering geschiedt vanaf de eerste leveringspoging van de bestelde producten aan de Koper. De Koper wordt geacht de levering mogelijk te maken conform de afspraken. In geval van een onsuccesvolle leveringspoging kunnen bijkomende kosten voor een nieuwe leveringspoging in rekening gebracht worden.

6. Nakoming van de Overeenkomst


a. Verkoper staat ervoor garant dat de geleverde producten voldoen aan alle specificaties die zijn meegedeeld bij het aanbod, en dat het product voldoet aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid op de datum waarop de Overeenkomst tot stand is gekomen. De Verkoper respecteert hierbij alle wettelijke voorschriften, zoals bepaald in artikelen 1641 tot 1649 Belgisch Burgerlijk Wetboek.

b. Bijkomende garanties die zijn aangeboden door Verkoper of diens toeleveranciers kunnen nooit de wettelijke rechten en vorderingen van Koper ten opzichte van Verkoper beperken in het geval Verkoper zou hebben verzaakt aan zijn verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

c. Bijkomende garantie betekent dat Verkoper of een van diens toeleveranciers aan Koper vorderingen of rechten toekent die verder gaan dan hetgeen wettelijk verplicht is in geval Verkoper zou hebben verzaakt aan zijn verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

d. De garantie is niet van toepassing op:

  • Schade veroorzaakt door onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de Koper aan het product, inclusief onoordeelkundig en verkeerd gebruik en blootstelling aan vocht, brand, aardbeving en andere externe oorzaken.
  • Schade veroorzaakt door bewaarmethoden die niet in overeenstemming zijn met de verstrekte instructies en informatie. Deze instructies en informatie wordt eveneens via elektronische communicatiekanalen verschaft.


e. De Koper wordt geacht de producten nauwkeurig te onderzoeken op hun conformiteit onmiddellijk volgend op de levering. Klachten omtrent gebrekkige conformiteit moeten uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en gemotiveerd schriftelijk gecommuniceerd worden aan de Verkoper binnen de zeven (7) dagen na levering.

f. De gebrekkige producten moeten terug verzonden worden naar Verkoper, steeds in originele staat, inclusief in hun verpakking, accessoires en documentatie en steeds vergezeld van de originele factuur of een geldend betaalbewijs. De terugzending gebeurt steeds op risico en voor rekening van de Koper. De terugzending moet ten laatste binnen zeven (7) dagen na de communicatie gebeuren.

g. Indien voldaan wordt aan bovenstaande voorwaarden heeft de Koper in de eerste plaats recht op kosteloos herstel door middel van vervanging. De Verkoper is slechts gehouden tot een terugbetaling indien de Koper aantoont dat de reparatie of vervanging niet meer hetzelfde voordeel oplevert. De eventuele vergoeding die hieruit volgt kan nooit groter zijn dan het bedrag zoals gefactureerd aan de Koper.

h. Kosten ten gevolge van onrechtmatig gebruik van de garantieregeling zijn onverkort voor rekening van de Koper.

7. Herroepingsrecht


a. Aangezien de goederen op maat van de Koper worden gemaakt, volgens zijn specifieke wensen en met zijn specifieke afbeeldingen, kan de Koper zich niet beroepen op het Herroepingsrecht. Na ontvangst van de orderbevestiging kan de bestelling niet meer geannuleerd worden.

b. Het Herroepingsrecht is evenmin mogelijk voor Dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument, en mits de Consument heeft erkend dat hij zijn Herroepingsrecht verliest zodra de Verkoper de Overeenkomst volledig heeft uitgevoerd; (Artikel VI.53.1° Wetboek Economisch Recht).

8. Overmacht


a. Indien Verkoper door een omstandigheid onafhankelijk van haar wil geheel of gedeeltelijk verhinderd is om haar verplichtingen tegenover de Koper na te komen, zal er sprake zijn van overmacht. In dat geval is Verkoper niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen en dit voor de duur van de overmacht. Een situatie van overmacht geeft geen aanleiding tot enige vorm van schadeloosstelling en geen mogelijkheid tot beëindiging van de overeenkomst.

9. Intellectuele eigendom


a. Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten op onze producten blijven behouden bij Verkoper en/of de rechtenhoudende partij. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know-how, methoden en concepten. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf.

b. De Koper is ervoor verantwoordelijk dat hij de nodige intellectuele eigendomsrechten bezit, of de nodige toestemming heeft van degene die de intellectuele eigendomsrechten bezit, om de afbeeldingen door de Verkoper te laten afdrukken en inlijsten in de bestelde hoeveelheden. Hij ontslaat de Verkoper van iedere mogelijke verantwoordelijkheid op dat vlak, en verplicht zich ertoe alle mogelijke assistentie te verlenen en de Verkoper integraal schadeloos te stellen ingeval de Verkoper door derden wordt aangesproken wegens inbreuk op hun intellectuele eigendomsrechten.

10. Verwerking persoonsgegevens


a. De door de Koper opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen. Als deze gegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Algemene Voorwaarden. De persoonsgegevens van de Koper zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de geldende Privacy Statement, te consulteren via de website van Verkoper.

b. Verkoper zal alle mogelijke maatregelen nemen om de data die bij het tot stand komen van de Overeenkomst via elektronische kanalen worden verzonden zo goed mogelijk te beveiligen.

11. Overige


a. De nietigheid of ongeldigheid van een bepaling of een gedeelte van een bepaling uit de Algemene Voorwaarden heeft geen gevolgen voor de werking van de overige bepalingen. De betwiste bepaling wordt geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. Verkoper heeft het voorrecht om de betreffende bepaling te vervangen door een geldige bepaling van gelijke strekking. (Sub-)Titels in deze overeenkomst kennen een louter illustratieve waarde, men kan hier geen rechten uit putten.

b. Alle kwesties, vragen en geschillen betreffende de geldigheid, interpretatie, bekrachtiging, uitvoering of beëindiging van deze Overeenkomst zullen beheerst en opgevat worden in overeenstemming met het Belgische recht, zonder evenwel rekening te houden met enige andere keuze van recht of rechtsconflicterende regels of voorzieningen (Belgische, buitenlandse of internationale) die het recht van een andere jurisdictie dan België van toepassing maakt.

c. Een geschil omtrent de geldigheid, interpretatie, bekrachtiging, uitvoering of beëindiging van deze Overeenkomst zal onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken vallen waar Verkoper zijn hoofdzetel heeft, hoewel geschillen zo veel mogelijk dienen opgelost te worden bij minnelijk akkoord.